NASTAVAK I JAČANJE SARADNJE TURISTIČKIH ZAJEDNICA SA PODRUČJA F BiH

Turističke zajednice s područja Federacije Bosne i Hercegovine – Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona/Kantona Srednja Bosna, Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona i Turistička zajednica Grada Bihaća održale  su na Vlašiću radno – konsultativni sastanak , na kojem su usaglašena zajednička djelovanja u cilju promocije turističkih potencijala, proizvoda i destinacija na nivou lokalnih zajednica, kantona, Federacije BiH  i Bosne i Hercegovine.

 

Dogovorena je koordinacija i zajedničko učešće na predstojećim regionalnim i međunarodnim sajmovima turizma u skladu s trenutnim planom održavanja sajmova  tokom 2021. godine. Usaglašeni su principi i metodologija zajedničkog nastupa i promocije turističkih potencijala Bosne i Hercegovine, uz korištenje novih oblika marketinga kao što su video materijali, hologrami, te 3D projekcije.

 

Turističke zajednice su izrazile interesovanje za zajednički  rad na izradi turističkih i digitalnih karti Bosne i Hercegovine, koje bi bile jedinstveni zajednički projekat u cilju promocije turističkih atrakcija sa područja cijele BiH.

 

Usaglašeni su oblasti zajedničke saradnje: promocija, marketing, izrada promotivnih video materijala i brošura, pokretanje incijative iz oblasti zakonske regulative i druga pitanja koja su od interesa svih turističkih zajednica u Federaciji BiH.

 

Neprihvatljivo je da ne postoji nacionalna asocijacija turizma na nivou BiH, da postojeća Turistička zajednica F BiH nije u funkciji, da postojeći zakoni i podzakonski akti nisu usaglašeni i ne odražavaju interese turističke privrede jedan je od zaključaka sastanka sa željom da se prevaziđe postojeće stanje.

 

Planirano je i buduće zajedničko djelovanje i održavanje redovnih mjesečnih sastanaka različitim lokacijama na kojima će biti usklađeni procesi turističkog napretka i ojačano saradnja turističkih zajednica iz Federacije Bosne i Hercegovine.